Hjem Vedtægter

 

Andelsboligforeningen ”Lykkesminde”
Blomstervænget 36-74, 4550 Asnæs
­
 
VEDTÆGTER
 
§ 1
NAVN
Foreningens navn er Andelsboligforeningen “Lykkesminde”.
Foreningens hjemsted er Odsherred kommune.
 
§ 2
FORMÅL
Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 17 bm, Høve by, Asnæs, på bedst mulig måde i henhold til foreningens vedtægter.
 
§ 3
MEDLEMMER
Stk. 1: Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.
Stk. 2: Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.
Stk. 3: Ved “flytte ind i” forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.
Stk. 4: Hver andelshaver må ikke benytte mere end 1 bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende.
 
§ 4
INDSKUD, HÆFTELSE OG ANDEL
Stk. 1: Indskuddet betales kontant.
Stk. 2: Ved betaling fra ny andelshaver indgår 1 % til andelsboligforeningen og heraf udbetales ¼ % til formanden og ¼ % til kassereren for ekstra arbejde og omkostninger ved boligskift. Det er sælger, som skal betale andelsboligforeningens andel.
 
§ 5
Stk. 1: Medlemmerne hæfter kun personligt solidarisk for den pantegæld, der indestår i ejendommen, samt for bankgæld, sikret ved ejerpantebrev i ejendommen, såfremt panthaverne har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser alene med deres foreningsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital, og ikke forrentes.
 
Stk. 2: Et medlem eller hans/hendes bo hæfter efter stk. 1, første punktum, indtil en ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.
 
§ 6
Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi.
 
§ 7
Stk. 1: Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. De kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse reglerne i §§ 14-21.
Stk. 2: For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for det bortkomne andelsbevis.
 
§ 8
BOLIGAFTALE
En bolig bør udelukkende benyttes til beboelse, dog kan liberalt erhverv i forbindelse med beboelse godkendes af bestyrelsen.
 
§ 9
BOLIGAFGIFT
Stk. 1: Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2: Generalforsamlingen kan beslutte, at der ved udførelse af vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder skal være mulighed for at gennemføre fællesarbejde. Ved beslutning om fællesarbejde skal generalforsamlingen vedtage et tillæg til boligafgiften som et engangsbeløb, der skal betales af de andelshavere, der ikke deltager i fællesarbejder eller ikke yder en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende arbejdsindsats. Engangsbeløbet kan højest udgøre andelshaverens del af den besparelse, der kan opnås ved fællesarbejdet.
 
§ 10
VEDLIGEHOLDELSE
Stk. 1: En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen bortset fra vedligeholdelse af fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.
Stk. 2: En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede haveareal. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelse af havearealet og for fælles eller egne hegn.
Stk. 3: En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.
Stk. 4: Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure samt fælles anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen.
Stk. 5: Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel.
 
§ 11
FORANDRINGER
Stk. 1: En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med mindre forandringen er anmeldt skriftligt til bestyrelsen senest tre uger, inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelse, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.
Stk. 2: Carporte og udestuer kan nedtages ved salg, dog må der ikke efterlades huller i murværk.
Stk. 3: En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om omforandringen, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at stride mod andre andelshaveres interesser.
Stk. 4: Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene til byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.
Stk. 5: Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.
 
§ 12
UDLEJNING M.V.
En andelshaver kan helt eller delvis udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Herudover kan en andelshaver kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse.
 
§ 13
HUSORDEN
Stk. 1: Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. Ændring kræver et flertal på ²/3 af de fremmødte på generalforsamlingen.
Stk. 2: Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.
Stk. 3: Af hensyn til færdselssikkerhed i området henstilles det, at parkeringspladsen (for enden af den lange fløj) benyttes. Vare- og kassevogne henvises ligeledes til denne plads.
Stk. 4: Der skal holdes ryddeligt i for- og baghave, og vejene skal være fri for grus, småsten, sne og is.
Stk. 5: Det af Dragsholm kommune (Odsherred kommune) udstedte regulativ for afbrænding af haveaffald m.v. skal overholdes.
Stk. 6: Hunde må ikke færdes løse på foreningens område samt være til gene for de øvrige beboere.
 
 
 
§ 14
OVERDRAGELSE AF ANDELEN
Stk. 1: Udgifterne ved hushandel påhviler sælgeren.
Stk. 2: Ved salg af en andel skal bestyrelsen kontaktes, inden andelen sættes til salg, således at der henvises til en venteliste. For at stå på venteliste betales et årligt gebyr på 125,00 kr. til boligforeningen.
Stk. 3: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han/hun berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med § 14, stk. 4. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives.
Stk. 4: Andelen overføres efter følgende rækkefølge, idet opmærksomheden henledes på bestemmelserne i §§ 19-22:
 1. Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til en person, med hvem han/hun er beslægtet i lige op- eller nedadgående linie, ved bytning med beboere i boligforeningen eller til en person, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren.
 2. Dernæst kommer andre i betragtning, der indstilles af andelshaveren, dersom ingen står på ventelisten.
 3. Hvis ingen indstilles, overdrages andelen og boligen til den af bestyrelsen valgte.
 4. Køber af andelsboligen, som har fået overdraget andelen, er forpligtet på at flytte ind i boligen senest 3 måneder efter overdragelsesdatoen.
 
§ 15
OVERDRAGELSESSUM
Stk. 1: Ved overdragelse af en andel må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i boligen og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge.
Stk. 2: Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen ved generalforsamlingsbeslutning til den højeste af følgende værdier:
 1. Anskaffelsesprisen.
 2. Handelsværdien som udlejningsejendom under forudsætning af, at køber overtager de indestående prioriteter og betaler den resterende købesum kontant.
 3. Den seneste ansatte ejendomsværdi (kontantejendomsværdien) med eventuelle reguleringer efter § 2 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme. Ved opgørelse af foreningens formue optages prioritetsgæld på ejendommen efter kursværdi.
Generalforsamlingsbeslutningen er bindende, selv om en højere pris kan opnås. Ved opgørelsen må værdien af andelene i foreningens formue ikke medregnes med et højere beløb end det, der følger af foranstående beregning.
Stk. 3: Uanset reglen i stk. 2 kan en andelshaver ved overdragelse beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han/hun selv lovligt har betalt, såfremt ejendommen er opført med støtte efter lov om boligbyggeri og finansieret med indekslån.
Stk. 4: Værdien af forbedringer i boligen ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage.
Stk. 5: Køber og sælger forhandler selv om prisen på terrasser, carporte, udestuer og evt. skure.
Stk. 6: Den fraflyttende andelshaver kan ikke beregne sig noget vederlag for forbedring og beplantning m.v. af det til boligen knyttede haveareal.
 
§ 16
Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. Sælger betaler også for rengøring af boligen ved salg og fraflytning, dersom dette skønnes nødvendigt af bestyrelsen; sætningsskader (dvs. revner i vægge) udbedres af sælger, det samme gælder for misligholdelse af bolig, facade og have.
Stk. 2: Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre, samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, afgøres disse ved syn og skøn foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten.
Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvori prisberegningen specificeres og begrundes.
Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen, eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet.
Stk. 3: Hvis boligen sælges under den af generalforsamlingen fastsatte pris eller købes som beset, bortfalder § 16, stk 1.
 
§ 17
FREMGANGSMÅDEN
Stk. 1: Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med forholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.
Stk. 2: Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Bestyrelsen kan forlange, at overdragelsesaftalen oprettes på en standardformular.
Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3.
Stk. 3: Køberen samt alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen.
Godkendelsen skal foreligge inden 3 uger efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen.
Stk. 4: Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.
Stk. 5: Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver. Bestyrelsen er ved afregningen over for den fraflyttede andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen. Udbetalingen af restbeløbet skal ske senest 3 uger efter overtagelsen.
Stk. 6: Overdragelsessummen skal indbetales kontant til foreningen senest 2 uger før overtagelsen.
Stk. 7: Boligen skal ved overtagelsen gennemgås i fællesskab mellem køber, sælger og repræsentanter fra bestyrelsen; ved denne gennemgang udfærdiges en checkliste, som underskrives af alle parter. Køber og sælger vil modtage en kopi af denne checkliste.
 
§ 18
PANTSÆTNING (LÅN)
Stk. 1: En andelshaver har ret til at pantsætte (tage lån i) sin bolig uanset formålet i overensstemmelse med andelsforeningsloven. Pantsætningen (lånet) begrænses dog til 80 % af den til enhver tid fastsatte værdiansættelse af den enkelte bolig dog, maximalt kr. 300.000,oo. Desuden kan nytilflyttere pantsætte (låne) op til 80 % af indskuddet, Hushandel og pantsætning (lån) må kun ske med bestyrelsens godkendelse. I den forbindelse kræves der ikke noget gebyr ud over det i vedtægterne § 4, stk. 2 anførte.
Stk. 2: Ved salg af en bolig, hvori der er pantsætning (lån), medvirker en ejendomsmægler eller en advokat, som betales af sælger.
Stk. 3: Den tidligere i § 18 nævnte garantibestemmelse ophæves.
 
§ 19
Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 17.
 
§ 20
En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvis til et husstandsmedlem, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren, uden godkendelse af bestyrelsen.
 
§ 21
DØDSFALD
Stk. 1: Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.
Stk. 2: Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i § 14 at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig.
Stk. 3: Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at bruge sin ret, skal der gives fortrinsret til personer, som beboede boligen ved dødsfaldet, og som i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren, og dernæst til personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans/hendes død. Herefter gives fortrinsret til personer, der var beslægtede med den afdøde andelshaver i lige op- eller nedadgående linie. § 14 stk. 3 og § 17 finder således ikke anvendelse.
Stk. 4: Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3 månedersdagen for dødsfaldet. Er der ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder § 19 tilsvarende anvendelse.
 
 
 
§ 22
SAMLIVSOPHÆVELSE
Stk. 1: Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.
Stk. 2: Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter boligen, skal hans/hendes ægtefælle indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig efter reglerne i § 14.
Stk. 3: Reglerne i stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for husstandsmedlemmer, der mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren.
 
§ 23
OPSIGELSE
Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 14-20 om overførsel af andel.
 
§ 24
EKSKLUSION
Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans/hendes brugsret til ophør i følgende tilfælde:
 1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
 2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
 3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.
 4. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet.
Stk. 2: Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 19.
 
 
 
§ 25
GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelse. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften og henlæggelse af reservekapital. 5. Forslag. 6. Valg af bestyrelse og suppleant. 7. Eventuelt.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af medlemmerne af foreningen forlanger det med angivelse af dagsorden.
 
§ 26
Stk. 1: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan afkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Stk. 2: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.
Stk. 3: Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Repræsentanter for andelshaverne har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
Stk. 4: Hver andel giver kun 1 stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til en myndig person.
 
§ 27
Stk. 1: Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændring, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal mindst 1/5af foreningens medlemmer være til stede.
Stk. 2: Forslag om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen og mindst 2/3flertal. Er der ikke mindst 2/3af medlemmerne til stede, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.
 
§ 28
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigent og hele bestyrelsen.
 
§ 29
BESTYRELSEN
Generalforsamlingen vælger selv en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføregeneralforsamlingens beslutninger.
 
§ 30
Stk. 1: Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden 1 eller 2 suppleanter.
Stk. 2: Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer, dog kan kun vælges 1 person fra hver husstand.
Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4: Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem, sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.
 
§ 31
Stk. 1: Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han/hun eller en person, som han/hun er beslægtet med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.
Stk. 2: Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 3: Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden
 
§ 32
Stk. 1: Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans/hendes forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.
Stk. 2: Suppleanten kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.
Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne - herunder formanden eller næstformanden - er til stede.
Stk.4: Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans/hendes forfald næstformandens stemme udslaget.
 
§ 33
Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.
 
§ 34
ADMINISTRATION
Stk. 1: Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut eller i girobank, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Internetbank kan benyttes. Ind- og udbetaling foretages af kassereren på grundlag af behørigt bilag. Alle indbetalinger til foreningen, det være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto.
Stk. 2: Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføring, opkrævning af boligafgift, udbetaling af faste (periodiske) betalinger til et pengeinstitut f.eks. via PBS. I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger og periodiske udbetalinger.
Stk. 3: Som sikkerhed for andelsboligforeningens ansvar overfor andelshaverne og tredjemand tegner foreningen sædvanligvis en ansvarsforsikring.
Stk. 4: Ved udsendelse af regninger til andelshaverne vil betalingsfristen være 14 dage, og derefter pålægges 2 % i rente pr. måned.
 
§ 35
REGNSKAB OG REVISION
Stk. 1: Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen.
Stk. 2: Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol og vælges for ét år ad gangen. Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årsregnskabet hvilken metode, der skal anvendes ved fastsættelse af andelenes værdi, samt hvilken værdi andelene herefter skal have. Som note til årsregnskabet oplyses generalforsamlingens beslutning om andelenes værdi og om hvilken metode, der er anvendt ved fastsættelsen.
Stk. 3: Bestyrelsen udarbejder en beregning af andelenes forventede værdistigning, indtil næste årsregnskab foreligger. Beregningens resultat anføres som note til regnskabet i såvel absolutte tal som procent af indskudskapitalen.
Stk. 4: Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 5: Hvert år medtages i resultatopgørelsen et beløb til hensættelse på en særlig konto. Denne reservekapital kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og/eller fornyelser. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det på kontoen opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdien.
 
§ 36
Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.
 
§ 37
OPLØSNING
Stk. 1: Opløsning ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2: Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til enhver tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.
 
 § 38
GRUNDEJERFORENING
Andelsboligforeningen indgår som grundejer i en eventuel grundejerforening. Andelsboligforeningens bestyrelse kan bestemme på samtlige andelshaveres vegne som grundejer i grundejerforeningen.
 
§ 39
I øvrigt skal den til enhver tid gældende lov for en privat andelsboligforening være gældende.
 
 
Sidst vedtaget med ændringer på foreningens generalforsamling den 7. marts 2016
 
 
     __________________________________               __________________________________
                        Margit Helstrand, formand                                          Niels Ibsen, bestyrelsesmedlem/kasserer

     ___________________________________________                  __________________________________
     Else Beth
 Boserup, bestyrelsesmedlem/sekretær                         Jutta Asmussen, bestyrelsesmedlem